Whocopied.me

Brugerbetingelser

For brugen af Startup Centrals portal

Blue Header
 1. INDLEDNING
  1. Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for Startup Central ApS’ (”Startup Central”) levering af ydelser til brugerne på portalen www.startupcentral.dk (”Portalen”), herunder private, offentlige institutioner og erhvervsdrivende, som har tegnet abonnement (”Abonnenterne”). Fysiske og juridiske personer med abonnement og egen log ind adgang til portalen betegnes ”Slutbrugerne”.
  2. Nærværende betingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle der har adgang til Startup Centrals portal.
 2. FORMĂ…L
  1. Formålet med Portalen er at hjælpe Slutbrugerne med at udvide deres erhvervsnetværk, udvikle/videreudvikle deres forretningsplan, finde relevante sparringspartnere og andre produkter/services til driften af deres virksomhed.
 3. YDELSERNES OMFANG
  1. Abonnenterne opnår i overensstemmelse med Betingelserne en adgang til at anvende Portalen og evt. tillægsydelser, der stilles til rådighed online som en service (”SaaS”). Tillægsydelserne leveres efter evt. særskilt betaling. Abonnenterne erhverver ikke ret til applikationen eller en kopi heraf og opnår ikke licens til at afvikle applikationen undtagen via Portalen.
  2. Ydelserne som beskrevet nedenfor i punkt 4.1, er alene tilgængelige for Slutbrugerne.
  3. Gyldig adgang kan enten opnĂĄs ved: 1. abonnement tegnet af en institution, som betaler for og tilbyder denne ydelse til sine brugere/elever som Slutbruger, eller 2. abonnement tegnet af den enkelte Slutbruger.
 4. BESKRIVELSE AF YDELSER
  1. Portalen giver bl.a. adgang til et Startup Kit for iværksættere, mulighed for juridisk sparring og svar på generelle spørgsmål ved opstart af virksomhed (Q&A), mulighed for sparring med udvalgte coaches, abonnement med Premium Plus til Billy samt abonnement med Premium til Salary, som kan ændres af Startup Central fra tid til anden.
  2. Ved juridisk sparring og sparring ved coaches foretages en konkret vurdering af den ud- valgte jurist/coach, om sparringen overstiger hvad denne frivilligt tilbyder. Såfremt der etableres et aftaleforhold mellem juristen/coachen, der går ud over hvad der er indeholdt i Startup Centrals ydelser, reguleres dette forhold ved særskilt aftale, og er derfor Startup Central uvedkommende.
  3. Ved brug af følgende fordele ( Dinero, Tryg. Salary, Contractbook, DanDomain, Aconta, Upodi, DataPeeps, Greenway logistics, Apacta, E-conomic, Relatel, Kassebil, Circle K) acceptere du samtidig, at forblive medlem af Startup Central i den periode, som tilbuddet gælder. Tilbuddene varierer fra 3-6-12 måneder og så længe dit medlemskab er aktivt.
  4. Skulle der fortages ændringer, der påvirker dit medlemskab/ydelse, vil du blive informeret pr. mail så længe medlemskab haves.
 5. KOMMUNIKATION
  1. Slutbrugerne af Portalen kan frit kommunikere via Portalen med Coaches, som er tilgængelige for slutbrugeren på portalen.
  2. Slutbrugerne kan frit indgå aftaler med Coaches, som er tilgængelige for Slutbrugeren på Portalen, hvilket er Startup Central uvedkommende.
  3. Slutbrugeren vil ved tilmelding blive tilmeldt en mailliste, der kun vil blive brugt til at udsende kritisk information vedr. den købte ydelse (f.eks. ændring a priser mv.).
 6. YDELSERNES BEGRÆSNINGER
  1. Abonnementet er personligt for Abonnenterne og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte adgangen til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag login’et, herunder bl.a. kontaktoplysninger på coaches, rabatkoder, URLs og skabeloner.
  2. Hvis Abonnenten er en institution, kan Abonnenten give Ă©n adgang til hver bruger/elev af institutionen.
  3. Slutbrugernes brugerprofiler og login info er personlige for Slutbrugerne. Abonnenterne og Slutbrugerne må desuden ikke kopiere, distribuere, offentliggøre, leje, tildele, lease, låne, sælge, underlicensere eller på anden måde overlade adgangen til Portalen til tredjepart, herunder ved at overgive login info til tredjepart.
 7. PRISER OG BETALING
  1. Priser for abonnement, abonnementsperiode og øvrige ydelser fremgår af Startup Centrals hjemmeside.
  2. Første betalingsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt. Hver abonnementsperiode faktureres månedsvis forud.
  3. Betaling sker ved godkendt betalingskort pĂĄ Portalen eller ved faktura som angivet pĂĄ portalen.
  4. Ved betaling med betalingskort trækkes pengene umiddelbart herefter. Dataene som oplyses i forbindelse med betalingen er krypterede, og det er derfor kun Startup Centrals betalingsudbyder, som kan se dem.
  5. Gældende priser vil til hver en tid fremgår af startupcentral.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms, og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.
  6. Medlemskabet fornyes automatisk.
 8. FORTRYDELSESRET
  1. Ved betaling af medlemskab hos Startup Central bortfalder alt ret til refundering af beløbet samt de 14 dages fortrydelsesret
  2. Der er ikke fortrydelsesret for ikke-forbrugere.
 9. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE
  1. Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med betingelserne (9.1).
  2. Opsigelse af medlemskab forgĂĄr pr. mail til info@startupcentral.dk
  3. Abonnementet fornyes automatisk ved en periodes udløb, medmindre det opsiges af Abonnenterne.
  4. Startup Central er altid berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af abonnements- perioden.
  5. For forbrugere er opsigelsesfristen løbende måned plus 30 dage. Opsigelsen skal ske til udgangen af en abonnementsperiode, dog minimum løbende måned plus 30 dage, dette er gældende for alle abonnementstyper.
  6. Abonnenterne og Slutbrugerne er forpligtet til at overholde Betingelserne og opretholde en loyal adfærd ved brugen af Portalen. Hvis Startup Central vurderer, at en sådan adfærd ikke opretholdes, forbeholder Startup Central sig retten til at sætte abonnementet i bero, eller slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel.
  7. Som illoyal adfærd kan næves kopiering af tredjemands rettigheder, truende og chikanøs adfærd mm. Bestemmelsen er ikke udtømmende.
  8. Hvis det ikke er muligt at trække den periodiske betaling på betalingskortet, kan Startup Central vælge at blokere brugerprofilen indtil betaling er sket. Er der ikke foretaget betaling inden 14 dage fra påmindelse herom, er Startup Central berettiget til at slette brugerprofilen uden ansvar og uden yderligere varsel.
  9. Slutbrugernes adgang til Portalen er altid betinget af Abonnenternes opretholdes af et gyldigt abonnement.
 10. PERSONDATA
  1. For at kunne oprette en Abonnent henholdsvis Slutbruger på Portalen, skal disse lade sig registrere med følgende oplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer, alder, betalingskort, evt. institution.
  2. NĂĄr der indsamles personoplysninger via Portalen, sker dette for at Startup Central kan levere deres ydelse.
  3. Startup Central krypterer alle persondata.
  4. Slutbrugernes persondata er ikke tilgængelige for coaches, med mindre Slutbrugeren selv udlevere dette.
  5. For yderligere information henvises der til Startup Centrals Persondatapolitik.
 11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
  1. Startup Central ejer samtlige immaterielle rettigheder til Portalen og det på Portalen værende indhold, medmindre andet er angivet, eksempelvis for tredjeparters leverandører, samt enhver publikation. Abonnenterne er i henhold til Betingelserne ikke berettiget til at opnå nogle immaterielle rettigheder i forbindelse med deres abonnement.
 12. BRUGERGENERERET INDHOLD
  1. Rettighederne til indhold som er genereret eller uploadet af Slutbrugerne er Slutbrugernes ejendom og ansvar. Startup Central påtager sig intet ansvar for sådant indhold, og forbeholder sig ret til at slette indhold, såfremt det af Startup Central vurderes at krænke tredjepart eller tredjeparts rettigheder.
  2. Startup Central erhverver en brugsret til indhold genereret eller uploadet til Portalen for at Portalen kan fungere efter hensigten. Startup Central må ikke gøre brug af Slutbrugernes forretningsplan og øvrige forretningshemmeligheder.
  3. Indhold genereret til Startup Central af coaches, samarbejdspartnere, Slutbrugeren og tredjepart (såsom, men ikke begrænset til, blogs, webinare mv.) har Startup Central brugsret til så længe dette findes relevant.
 13. TEKNISKE KRAV
  1. For at kunne tilgå Portalen kræver det adgang til en elektronisk enhed i form af PC, Mac, tablet eller lign. Det er yderligere et krav, at man har adgang til internettet, og at enheden er kompatibel med de tekniske krav, som kræves i forbindelse med at tilgå hjemmesiden.
 14. FORCE MAJEURE
  1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder særligt afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.
 15. ANSVARSFRASKRIVELSE
  1. Abonnenterne accepterer, at det ikke er muligt at udvikle et software produkt, som er fejlfrit, og det stilles til rådighed som det er og forefindes (”As-is”). Skulle der opstå fejl på Portalen, er det Startup Centrals opgave at forsøge at udbedre dette.
  2. Startup Central kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder, men ikke udelukkende, tab af fortjeneste, data, goodwill mm., som følge af brug af Portalen.
  3. Begrænsningerne i punkt 15 gælder ikke i tilfælde, hvor Startup Central han handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
  4. SĂĄfremt Startup Central, uanset ovenstĂĄende, mĂĄtte ifalde erstatningsansvar, kan sĂĄdant ansvar ikke overstige 500 kr.
 16. TAVSHEDSPLIGT
  1. Startup Central har tavshedspligt om alle informationer, som Startup Central kommer i besiddelse af om Abonnenterne og Slutbrugerne, medmindre sådan information i forvejen er eller senere bliver offentlig tilgængelig, Startup Central er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvis informationen er tiltænkt videregivelse i Portalen.
  2. Abonnenterne og Slutbrugerne accepterer, at data, forretningsidéer og andre informationer, der udveksles mellem de forskellige parter på Portalen, og som ikke er genereret af Abonnenterne eller Slutbrugerne selv, er fortrolige, og derfor ikke må kopieres eller videregives til tredjepart.
 17. SUPPORT
  1. Der ydes support i overensstemmelse med hvad der fremgĂĄr af Startup Centrals aktuelle hjemmeside.
 18. ÆNDRINGER
  1. Startup Central er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne med følgende varsler: 18.1.1 Uvæsentlige ændringer kan ske uden varsel.
  2. Væsentlige ændringer kan ske til abonnementperiodens udløb, dog minimum 3 måneders varsel. Af væsentlige ændring kan nævnes forhøjelse af abonnementsprisen, begrænsninger i de tilbudte ydelser mm.
  3. Hvis Abonnenterne og/eller Slutbrugerne ikke kan acceptere væsentlige ændringer, er Abonnenterne berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af ændringsvarslets udløb. Abonnenterne har i så fald ikke krav på tilbagebetaling af allerede forudbetalt abonnement.
 19. LOVVALG OG VÆRNETING
  1. Enhver tvist afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller Startup Centrals ydelser i øvrigt, som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved byretten beliggende ved Startup Centrals til enhver tid værende hjemsted.

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Ved tilmelding af nyhedsbrevet accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve med informationer omkring Startup Central samt tilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.